Płace w globalnym przemyśle odzieżowym: Deklaracja poparcia kandydatów(ek) do Parlamentu Europejskiego

Większość ubrań produkowanych przez europejskie marki odzieżowe, takie jak H&M, Zara, Adidas, Hugo Boss, Dolce & Gabbana czy polska marka Reserved jest szyte w Azji. Jednak wśród państw członkowskich i państw przystępujących do Unii Europejskiej nadal są silne ośrodki produkcji odzieżowej, takie jak Turcja, Rumunia, Bułgaria, Ukraina, Polska i kraje bałtyckie.
Płace w globalnym przemyśle odzieżowym: Deklaracja poparcia kandydatów(ek) do Parlamentu Europejskiego
Przy milionowych zyskach, jakie osiągają co roku europejskie marki odzieżowe, ten kwitnący przemysł opiera się na taniej sile roboczej i wyzysku pracowników sektora odzieżowego, których płace nie wystarczają na życie na godziwym poziomie. Pracownicy są niedożywieni, zmuszani do pracy po kilkanaście godzin na dobę, żeby zarobić dodatkowe pieniądze za nadgodziny lub premie pracują w szkodliwych dla zdrowia warunkach. W fabryce Rana Plaza w Bangladeszu, gdzie w kwietniu 2013 r. doszło do tragedii i zginęło 1129 osób, strach przed utratą dochodów był jednym z powodów, dla których pracownicy wrócili do fabryki, pomimo że w ścianach budynku widoczne były już pęknięcia.
 
Parlament Europejski może wpłynąć na warunki pracy i płace w globalnym przemyśle odzieżowym poprzez szereg rozwiązań legislacyjnych jak również promocję praw człowieka i praw pracowniczych.
 
Dlatego Clean Clothes Polska zwraca się do kandydatów i kandydatek do Parlamentu Europejskiego do poparcia działań na rzecz promowania godnej płacy dla pracowników globalnego przemysłu odzieżowego, szyjących ubrania dla europejskich firm.
 
Aby wyrazić swoje poparcie kandydaci i kandydatki mogą użyć formularza on-line: http://goo.gl/sy7Ftg
 
Z przyjemnością informujemy, że deklarację poparcia działań na rzecz promowania godnej płacy dla pracowników globalnego przemysłu odzieżowego, szyjących ubrania dla europejskich firm podpisali już następujący europarlamentarzyści i kandydaci (lista uzupełniana w kolejności zgłoszeń):
 
Imię i nazwisko Partia
Filip Kaczmarek PO
Sidonia Jędrzejewska PO
Joanna Senyszyn SLD
Monika Kwiatkowska Zieloni
Artur Wieczorek Zieloni
Dawid Dobrowolski Zieloni
Ewa Sufin-Jacquemart Zieloni
Mateusz Mirys Zieloni
Mateusz Mirys Zieloni
Tomasz Orzechowski Zieloni
Anna Jaskowska Demokracja Bezpośrednia
Juliusz Adel Zieloni
Wanda Nowicka EuropaPlus Twój Ruch
Monika Kwiatkowska Zieloni
Ewa Sufin-Jacquemart Zieloni
Kazimiera Szczuka EuropaPlus Twój Ruch
Iza Desperak Zieloni
Barbara Nowacka EuropaPlus Twój Ruch
Maciej Kowalski EuropaPlus Twój Ruch
Małgorzata Dorota Aulejtner Zieloni
Krystyna Suszyńska EuropaPlus Twój Ruch
 
Kto zarabia na produkcji T-shirta?
 
Płace pracowników stanowią na ogół zaledwie od 0,5% do 3% ceny, którą płacą europejscy konsumenci w sklepach odzieżowych[i].
Wykres przedstawia typowe elementy składowe ceny T-shirta wyprodukowanego w Azji i sprzedawanego w UE.
Płace w Azji
 
* W krajach mających różne płace minimalne w poszczególnych regionach, krajową miesięczną płacę minimalną przedstawiono jako średnią płac w głównych regionach produkcyjnych lub prowincjach.
** Według kursów walut z xe.com z dn. 28.03.2014.
*** Wysokość godnej płacy została obliczona przez Asia Floor Wage Alliance – grupę azjatyckich związków zawodowych i organizacji pracowniczych, która opracowała wzór na godną płacę dla Azji. Asia Floor Wage Alliance przeprowadza w regionie regularne badania dotyczące koszyka żywności, aby zaktualizować wartość Asia Floor Wage (azjatyckiej godnej płacy).
 
Płace w Europie Wschodniej
 
* Wszystkie kwoty według kursów walut z dn. 01.02.2014, www.oanda.com; ustawowa płaca minimalna wg stanu na 1 maja 2013 r.
** Na podstawie wywiadów z pracownikami przemysłu odzieżowego w poszczególnych krajach. Wg raportu Clean Clothes Campaign “Global East”, który zostanie opublikowany 10 czerwca 2014 r. 
 
Co to jest godna płaca?
 
Godna płaca (ang. living wage) oznacza, że wynagrodzenie za standardowy tydzień pracy (nieprzekraczający 48 godzin) wystarcza pracownikowi na zaspokojenie podstawowych potrzeb swoich i swojej rodziny – w tym potrzeb mieszkaniowych, zapewnienia wykształcenia i opieki zdrowotnej, wraz z możliwością odłożenia pewnej kwoty na niespodziewane wydatki.
 
Prawo pracowników do godnej płacy to jedno z podstawowych praw człowieka
 
Prawo pracowników do godnej płacy, wystarczającej na utrzymanie siebie i swojej rodziny, zostało wpisane do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka[ii], Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych[iii], a także do następujących dokumentów: Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) z 1919 r., Preambuły do Deklaracji Filadelfijskiej przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w 1944 r., Deklaracji MOP dotyczącej sprawiedliwości społecznej na rzecz uczciwej globalizacji z 2008 r. oraz do Europejskiej Karty Społecznej.
 
Wspólnotowa Karta Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników (Karta Socjalna Wspólnoty Europejskiej), przyjęta przez UE w 1989 r., zawiera zasadę głoszącą, że za każdą pracę należy się sprawiedliwe wynagrodzenie. Pracownicy powinni więc mieć zagwarantowaną godziwą płacę, odpowiadającą warunkom w poszczególnych krajach.  Koncepcja sprawiedliwego wynagrodzenia w rozumieniu Karty Socjalnej Wspólnoty Europejskiej oznacza wynagrodzenie wystarczające pracownikom na życie na godziwym poziomie. W Europejskiej Karcie Społecznej Rady Europy z 1961 r. także znajduje się zapis, w artykule 4, mówiący o „prawie do sprawiedliwego wynagrodzenia, wystarczającego do zapewnienia [pracownikom], jak i ich rodzinom, godziwego poziomu życia”. Podobne postanowienia dotyczące sprawiedliwego wynagrodzenia można znaleźć również w konstytucjach wielu krajów członkowskich UE.
 
Artykuł 3 punkt 5. Traktatu Lizbońskiego mówi o stosunkach Unii Europejskiej ze światem, wskazując na zobowiązania UE do przyczyniania się do „(…) trwałego rozwoju Ziemi, do solidarności i wzajemnego szacunku między narodami, do swobodnego i uczciwego handlu, do wyeliminowania ubóstwa oraz do ochrony praw człowieka”.
 
Także Wytyczne ONZ dot. Biznesu i Praw Człowieka określają działania, jakie powinny podjąć firmy i rządy, aby niwelować ewentualny negatywny wpływ biznesu na prawa człowieka. Zachowanie przez firmy należytej staranności wymaga unikania łamania praw człowieka w ich łańcuchach dostaw. UE zobowiązała się do działania na rzecz wdrażania w/w Wytycznych ONZ. Wiele państw członkowskich UE opracowuje krajowe plany dotyczące biznesu i praw człowieka[iv].
 
Sama UE określa swoje cele w następujących dokumentach: „Godne życie dla wszystkich: eliminacja ubóstwa i zapewnienie światu zrównoważonej przyszłości” oraz „Nowe Globalne Partnerstwo: Wyeliminowanie ubóstwa i transformacja gospodarek zgodnie ze zrównoważonym rozwojem” – raporcie Panelu Wysokiego Szczebla ws. Agendy Rozwoju Po Roku 2015: „Pierwszym priorytetem musi być stworzenie możliwości dobrej, godziwej pracy gwarantującej środki do życia, aby zapewnić inkluzywny wzrost, który zmniejsza poziom ubóstwa i nierówności”[v].
 
Posłowie i Posłanki do Parlamentu Europejskiego muszą zobowiązać się do działań na rzecz promowania godnej płacy dla pracowników globalnego przemysłu odzieżowego, szyjących ubrania dla europejskich firm
 
W szczególności Parlament Europejski powinien chronić prawa do godnej płacy poprzez:
  • Swoje delegacje w krajach produkujących odzież, w tym państwach członkowskich i państwach przystępujących do UE;
  • Zapewnienie godnej płacy w fabrykach odzieżowych i obuwniczych w krajach członkowskich UE. Jako pierwszy krok, Parlament Europejski powinien wprowadzić punkt odniesienia dla ustawowych płac minimalnych w UE: 60% średniej krajowej jako ustawowe minimum i granica ubóstwa;
  • Zapewnienie spójności prowadzonej polityki i wykorzystywanych instrumentów, tj. polityki zagranicznej (łącznie z Podkomisją ds. Praw Człowieka), polityki handlowej (Delegacja ds. stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej – ASEAN) polityki społecznej, polityki dotyczącej praw człowieka (Europejski Instrument na rzecz Demokracji i Praw Człowieka – EIDHR), polityki rozwojowej oraz polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Spójność ta musi być zgodna z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka. Należyta staranność firm europejskich musi być wiążąca, a ich postępowanie – monitorowane przez organy UE. W zasadę należytej staranności muszą wpisywać się umowy handlowe UE oraz unijne instrumenty rozwojowe;
  • Ułatwienie ofiarom łamania praw człowieka dostępu do środków naprawczych;
  • Zwiększenie swojego wsparcia dla organizacji pracowniczych i praw człowieka w krajach produkujących odzież, w tym państwach członkowskich i przystępujących do UE, w szczególności finansowanie kampanii informacyjnych wśród pracowników sektora odzieżowego na temat ich praw, w tym prawa do godnej płacy;
  • Zapewnienie prawa do godnej płacy, jako jednego z praw człowieka, przy ustalaniu płacy minimalnej przez rządy poszczególnych państw, w tym krajów członkowskich i przystępujących do UE;
  • Zapewnienie europejskim konsumentom prawa do wiedzy o warunkach społecznych, w których produkowane są ich ubrania. Kryteria społeczne zamówień publicznych oraz te dotyczące praw człowieka, a także informacje dla konsumentów muszą obejmować, jako standard, prawo do godnej płacy oraz możliwość prześledzenia łańcucha dostaw w przemyśle odzieżowym.
 
Powyższe informacje znajdują się także w załączonym dokumencie.
 
 
 
[i] NorWatch: Mektige merkeklær: Leverandørkjedens jerngrep 2004, s. 18-19. Climbing the Ladder to Living Wages, Fair Wage Foundation 2012, s. 16-17. Costing a Living Wage in the Global Apparel Industry: University of Northhumbria Research Conference.
[ii] Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 1948, artykuł 23 (3).
[iii] Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, 1966, artykuł 7 (a).
[iv] European Commission: Business and human rights, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/human-rights
[v] A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through sustainable Development. The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda. 30 maja 2013, s. 20
Maria Huma, 11.04.2014